Algemene Verkoopsvoorwaarden

ALGEMEEN

VEST is een web-shop (www.madebyvest.com) waarop gebreide kledij en accessoires (mutsen, sjaals, ....) te koop worden aangeboden door de BVBA CREASI, met zetel te 9270 LAARNE, Hof ter Eken 1, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0453.637.326, verder in deze algemene voorwaarden ‘VEST’ genoemd.

De internetgebruiker die een product van VEST wenst te kopen wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘de Klant’.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen VEST en de Klant, alsmede op alle aanbiedingen van VEST.

Elke bestelling van een product dat door VEST online wordt aangeboden op haar web-shop, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van deze Algemene Voorwaarden. De Klant aanvaardt deze Algemene Verkoopsvoorwaarden expliciet door tijdens de bestellingsprocedure het vakje naast de zin ‘Ik bevestig de algemene voorwaarden te hebben gelezen en deze integraal en onvoorwaardelijk te aanvaarden’ aan te vinken.

De Klant heeft de mogelijkheid gehad deze Algemene Voorwaarden op te slaan en af te drukken. Enkel op uitdrukkelijk verzoek van de Klant wordt een papieren exemplaar van onderliggende algemene voorwaarden per post opgestuurd.

Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van VEST en alle overeenkomsten tussen VEST en de Klant. VEST wijst uitdrukkelijk de eventueel door de Klant van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

Elke afwijking van deze algemene voorwaarden dient het voorwerp uit te maken van een afzonderlijke, voorafgaandelijke en schriftelijke overeenkomst tussen VEST en de Klant.

BESTELLING

Alle aanbiedingen en prijsopgaven door VEST gedaan, zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet.

Een overeenkomst komt pas tot stand op het ogenblik dat de door de Klant gedane bestelling door VEST is ontvangen en de Klant per email een bevestiging van VEST heeft ontvangen waaruit blijkt dat de bestelling beschikbaar is in voorraad.

VEST behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling door de Klant alsook in geval van bestelling door een Klant waarmee een geschil lopende is of in het verleden reeds een geschil is gerezen.

VERZAKINGSRECHT

De Klant heeft het recht om aan VEST schriftelijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van enig motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Indien de Klant zich op zijn herroepingsrecht beroept, dient hij de reeds geleverde producten op eigen risico en op eigen kosten terug te sturen naar het volgende adres: Hof ter Eken 1, 9270 LAARNE.

De producten dienen aan VEST te worden teruggestuurd binnen de 14 kalenderdagen nadat VEST door de Klant op de hoogte werd gebracht van het feit dat hij zich op zijn verzakingsrecht wenst te beroepen en dit in dezelfde onberispelijke staat waarin deze werden geleverd alsook in hun oorspronkelijke verpakking.

De terugbetaling van de aankoop zal gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de retourzending op het bankrekeningnummer zoals door de Klant werd opgegeven in diens begeleidend schrijven bij de terugzending.

LEVERING

Wanneer de bestelde producten voorradig zijn, zal VEST zich naar best vermogen inspannen de bestelling reeds de dag na de besteldatum te versturen, mits dit uiteraard mogelijk is rekening houdend met de openingsuren van het postkantoor.

Voor custom-made producten, dient de Klant rekening te houden met een termijn van 5 à 10 werkdagen vooraleer deze kunnen verstuurd worden. De Klant wordt in ieder geval per email op de hoogte gehouden wanneer de producten worden verstuurd.

De levering van de producten gebeurt door B-Post op het leveringsadres dat door de Klant werd opgegeven bij het plaatsen van diens bestelling. Bestellingen worden alleen geleverd op adressen die gelegen zijn in één van de lidstaten van de Europese Unie.

Indien niemand aanwezig is, zal de chauffeur een bericht achterlaten zodat het pakket kan afgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor, dit overeenkomstig de regels van B-Post. De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig ophalen van het door VEST geleverde pakket bij het dichtstbijzijnde postkantoor.

Indien een levering tijdens het verzendingsproces verloren zou geraakt zijn, zal VEST op haar kosten de bestelling (indien nog steeds beschikbaar) opnieuw verzenden of het door de Klant betaalde bedrag voor diens bestelling vermeerderd met de kosten voor verzending terugbetalen.

Elk geval van overmacht brengt de schorsing van de door VEST meegedeelde leveringstermijn met zich mee en dit gedurende de gehele duur van de gebeurtenis die de levering binnen de afgesproken termijn verhindert.

VEST behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, dit in functie van de beschikbaarheid van de producten. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de producten rechtvaardigen.

OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO

De geleverde producten blijven de eigendom van VEST tot de volledige betaling van de overeengekomen prijs, inclusief kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Bij niet-betaling is VEST gerechtigd om de geleverde producten terug te nemen, dit van rechtswege en op kosten van de Klant.

De risico’s van het verlies, de beschadiging of de vernietiging van de verkochte producten worden integraal gedragen door de Klant vanaf het moment dat de producten aan hem werden geleverd.

PRIJS

De prijzen voor de aangeboden producten worden vermeld in euro, inclusief BTW en administratiekosten. Verzendingskosten zijn niet in de prijs inbegrepen en dienen aldus door de Klant bovenop de aankoopprijs te worden gedragen.

Indien aan de Klant kortingen worden toegestaan, gelden deze uitsluitend voor de individuele bestellingen waarvoor ze toegestaan worden. Zij creëren in geen geval, zelfs indien zij herhaaldelijk werden toegekend, in hoofde van Koper, een recht op gelijkaardige kortingen op latere bestellingen.

De prijzen die van toepassing zijn op de door de Klant gedane bestelling zijn deze zoals vermeld op de website op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en zoals naderhand per email bevestigd door VEST.

Alle opgegeven prijzen gelden per stuk, tenzij expliciet anders vermeld.

VEST behoudt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen en de verzendingskosten te wijzigen. Weliswaar zullen de reeds door de Klant bestelde producten steeds gefactureerd worden aan de prijzen die golden op het ogenblik het plaatsen van de bestelling en zoals tevens vermeld in de bevestigingsmail.

Indien de Klant een factuur wenst te ontvangen, zal dit als opmerking worden vermeld bij de plaatsing van diens bestelling. De Klant gaat ermee akkoord dat VEST haar factuur in elektronische vorm overmaakt. Indien de Klant toch een papieren factuur per post wenst te ontvangen, kan de Klant dit op eenvoudig verzoek aanvragen via de klantenservicedienst.

BETALINGSMETHODES

De aankopen kunnen uitsluitend betaald worden via PayPal of door overschrijving op het rekeningnummer IBAN BE67 2850 2285 9087 BIC GEBABEBB

De Klant garandeert dat hij gewettigd is om online betalingen middels één van de hiervoor vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard of de bancontactkaart om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken.

Door het uitvoeren van het betalingsproces wordt de bestelling definitief en kan deze niet langer worden gewijzigd.

ZICHTBARE GEBREKEN - RUILRECHT - TERUGZENDING

De producten worden steeds grondig door VEST gecontroleerd alvorens deze verstuurd worden en er wordt tevens voor een degelijke verpakking gezorgd. De Klant verbindt zich er toe om geen verpakkingen te in ontvangst te nemen die duidelijk ernstig beschadigd zijn geraakt tijdens de verzending.

De Klant verbindt zich er toe om na levering van de goederen te controleren of de kwaliteit en/of kwaliteit van de geleverde producten met diens bestelling overeenstemt, bij gebreke waarvan hij, op straffe van verval van rechtsvordering, schriftelijk (per mail naar veerle@madebyvest.com) melding dient te maken aan VEST binnen de 5 kalenderdagen na de dag van levering dit met opgave van de reden van niet-overeenstemming en bij voorkeur vergezeld van een foto van het beschadigde product.

Indien de Klant niet tevreden is over de aankoop, dan biedt VEST de mogelijkheid aan de Klant om het product om te ruilen binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de dag van ontvangst van de bestelling. Afgeprijsde producten kunnen evenwel niet omgeruild worden.

De Klant dient steeds vooraf en schriftelijk per mail te melden en te motiveren waarom hij beroep wenst te doen op diens ruilrecht. Retourzendingen worden niet aanvaard zonder dat VEST voorafgaandelijk werd ingelicht van het feit van de terugzending met opgave van de reden daarvoor.

Behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van VEST worden verkochte goederen niet teruggenomen. VEST behoudt zich het recht om retourzendingen te weigeren bij vermoeden dat de producten door de Klant reeds in gebruik werden genomen en/of bij vermoeden dat de producten door de Klant beschadigd werden.

In geval van omruiling, worden de door de Klant gedragen verzendings- en terugzendingskosten niet terugbetaald.

De producten dienen door de Klant binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de levering, in de originele verpakking en in onbeschadigde en ongebruikte staat te worden teruggestuurd samen met een begeleidende brief waarin de Klant zijn gegevens vermeld en verwijst naar de met VEST gevoerde communicatie betreffende non-conformiteit van de bestelling of de gevraagde omruiling.

AANSPRAKELIJKHEID

VEST kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet (tijdig) kunnen leveren van de bestelling aan de Klant ingevolge uitputting van de voorraad.

De Producten worden zo getrouw en gedetailleerd mogelijk beschreven en afgebeeld op de website. VEST wijst elke verantwoordelijkheid af voor gebeurlijke fouten bij het plaatsen van vermeldingen bij de foto´s of de teksten die gebruikt worden om de producten op de website voor te stellen en te omschrijven. Alle afbeeldingen, foto’s en tekeningen, alsook de vermelde gegevens betreffende gewicht, afmetingen, kleuren,… gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De Klant erkent zich ervan bewust te zijn dat de kleuren op de foto’s in lichte mate kunnen afwijken, dit onder meer gelet op de kwaliteit van het beeldscherm waarop deze foto’s worden bekeken.

VEST is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten.

Voor zover VEST bij de uitvoering van diens verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan VEST niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout.

Indien en voor zover er op VEST enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid ten allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief werd betaald voor de desbetreffende bestelling.

ONTBINDING

Indien de Klant diens betalingsverbintenissen niet (tijdig) nakomt, heeft VEST het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.

De Klant heeft enkel het recht om de overeenkomst met VEST te ontbinden in geval van opzettelijke fout, bedrog of fraude in hoofde van VEST alsook in geval van abnormale vertraging in de levering dewelke niet te wijten is aan overmacht. Indien de Klant diens ontbindingsrecht wenst uit te oefenen, dient hij VEST daarvan per aangetekende brief in kennis te stellen binnen een redelijke termijn nadat hij op de hoogte was van de omstandigheid die tot de ontbinding aanleiding heeft gegeven.

In geval van ontbinding, is de in gebreke blijvende partij aan de andere partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelde producten.

OVERMACHT

VEST is niet verantwoordelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, in dergelijk geval is VEST niet gehouden tot de betaling van enige schadevergoeding.

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van VEST opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door VEST geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van VEST om, zelfs al was deze omstandigheid ten tijden van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. In het bijzonder gelden als overmacht onder meer : uitputting van de voorraad, niet-levering niet-juiste of niet-tijdige levering aan VEST door haar toeleveranciers, stakingen, weersomstandigheden,…

Aangezien de verbintenis van de Klant jegens VEST in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de Klant hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

CONTACT - KLANTENSERVICE

Indien de Klant meer informatie wenst of vragen of klachten heeft in verband met zijn aankoop, kan de Klant de klantenservice hetzij telefonisch bereiken op het nummer +32(0)9230 64 13 hetzij per email op het mailadres veerle@madebyvest.com. De klantenservice is tevens bereikbaar per post op het volgende adres : Hof ter Eken 1, 9270 Laarne.

VEST zal zich er toe inspannen om de Klant een antwoord te bieden binnen een maximumtermijn van 5 werkdagen.

PRIVACY

VEST zal in het kader van de contractuele relatie met de Klant persoonsgegevens betreffende de Klant verzamelen. De Klant geeft hierbij diens ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden zoals vermeld in deze bepaling.

Volgens de Privacywetgeving van 25 mei 2018, respecteren wij de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens i.f.v. klantenadministratie, verwerking en opvolging van de bestellingen en direct marketing van VEST. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De lay-out en het grafisch ontwerp van de website, alsook alle ontwerpen, foto’s, afbeeldingen en teksten, die op de website gepubliceerd worden, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en blijven de exclusieve eigendom van VEST.

Elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik onder welke vorm ook, is verboden zonder de expliciete voorafgaandelijk toestemming van VEST.

TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTBANK

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

VEST behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en dit in overeenstemming met de wijzigingen in haar handelspolitiek en de economische en juridische noodwendigheden.

De nieuwe algemene voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf hun kennisgeving aan de Klant via de website en hebben aldus uitwerking op alle daaropvolgende bestellingen door de Klant.

GELDIGHEID EN AFDWINGBAARHEID

Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht.

In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.